Modus Operandi: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’ne göndereceğiniz dosya-içi veya dosya-dışı bilimsel makalelerle ilgili yazım kurallarımızı aşağıdaki gibi belirledik. Bu kuralları dosya halinde şuradan indirebilirsiniz.

Genel Kurallar:

 • Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Makale e-posta yoluyla modusoperandidergi@gmail.com adresine gönderilir. E-posta içinde yazar(lar)ın çalıştıkları kuruma ait posta adresleri ve telefon numaraları ve kendilerini anlatan bir paragraflık bir metin bulunmalıdır.
 • Makalenin başında, 200-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetler ve 3-6 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) bulunmalıdır.
 • Makale dosyası, MS Word 1997-2003 formatında (.doc uzantılı olarak) kaydedilir, dosyaya istenildiği gibi isim verilebilir. Times New Roman yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılır, sayfalar numaralandırılır. 
 • Dosya makalelerinin uzunluğu, kaynakça dâhil olmak üzere 7.000-10.000 kelime aralığında olmalıdır. Diğer bölümler için azami kelime sayısı, kitap tanıtım yazısı için 1.500; kitap değerlendirme makalesi için 3.000 ve ‘Müdahaleler’ makalesi için 3.000 kelimedir.
 • Yukarıdaki temel kurallara uygun hazırlanmayan makaleler, editör ve hakemlere iletilmeden, yazarlara gerekli düzenlemeleri yapmaları için geri gönderilir.

Metin İçinde Atıf Kullanımı:

 • Dergide referans göstermede kullanılan sistem, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır.
 • Makale içerisinde alıntı yapılacak yazarın ismi, makalede ilk defa geçtiğinde mutlaka ön ismiyle birlikte yazılmalıdır. Daha sonra yazara gönderme yapılırken sadece soyadı kullanılmalıdır. Aynı zamanda referans verilecek yazarın ismi metin içinde kullanıldığında, referans verilen eserinin yayım yılı ve varsa sayfası isminden hemen sonra parantez içinde belirtilir. Örn: Tanıl Bora’ya (1995: 34) göre (…) Bora (2009: 11), bu durumu (…)
 • Sayfa sayısı “s.” gibi sembollerle gösterilmez.
 • Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde yazarın soyadı verilir, yazarın soyadından sonra virgül konarak kaynağın yayım tarihi yazılır ve iki nokta kullanılarak alıntının sayfa sayısı belirtilir. Örn: ‘Hâkim milletlik payesi de, doğal olarak “her düzeyde ve tavizsiz bir biçimde egemenliğini ve ağırlığını koyan” Türk etnik kimliğinindir (Aktar, 2008: 101)’
 • Yazarın adı metinde geçiyorsa ve net bir sayfaya atıf yoksa eserin yayım yılını parantez içinde belirtmek yeterlidir. Örn: ‘Agop Martayan hakkında Kaya Türkay’ın hazırladığı biyografisinin ismi de A. Dilaçar’dır (1982)’.
 • İki yazarlı bir metne referans verilirken, her iki yazarın da soyadı birlikte gösterilir ve soyadlarından sonra virgül konarak yayım yılı belirtilir. Örn: (Baudino ve Wyatt, 2004: 17)
 • İkiden fazla yazarlı bir metne referans verilirken, metnin ilk yazarının soyadından sonra ‘vd.’ kullanılır ve bundan sonra virgül konarak yayım yılı belirtilir. Örn: (Aytekin vd., 2003: 35)
 • Eğer iki ya da daha fazla yazara gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yazar isimleri, aralarına noktalı virgül konularak alfabetik sırayla yazılır. Örn: (Bourdieu ve Wacquant, 2006; Weber, 1994).
 • Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış iki ya da daha fazla eserine gönderme yapılıyorsa, eserleri ayırmak için yayım yılının sonuna “a”, “b”, “c” gibi harfler eklenir. Örn: (Akgönül, 2011b: 44)
 • Aynı yazarın iki kitabına aynı parantez içinde referans verildiğinde yazarın ismi tekrarlanmaz. Örn: (Bourdieu, 2012: 56; 2013: 43)
 • Metin içinde kaynak göstermek için dipnot veya sonnot kullanılmamalıdır, referans metin içinde yukarıda belirtilen kurallara göre verilmelidir.
 • Makale içerisinde yapılan bir yazara ait alıntı, alıntı yapılan eserde başka bir yazara referans verilerek yapıldıysa, alıntı yapılan eserden önce “alıntılayan” ifadesi kullanılarak orijinal esere referans verilir. Örn: (Foucault, 1978: 45’ten alıntılayan Said, 2001: 235)
 • Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar soldan ve sağdan girintili, tek satır aralığı vererek, 11 puntoyla italik olmadan tırnaksız yazılır.

Örn: Bu geçmiş Stuart Hall‟e göre (1998: 83),

(…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır.

 •  Yazarı belli olan ve olmayan gazete yazısı, televizyon programı, film, fotoğraf, tweet ve Facebook girdisinin metin içinde nasıl alıntılanacağı aşağıdaki ‘Kaynakça Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar’ başlığı altında belirtilmiştir.
 • Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler), parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
 • Metnin içinde yapılan alıntılar tırnak işareti (“) içinde yazılır. Bu durumlarda, tek tırnak işareti (‘), yalnızca alıntı yapılan cümlenin içindeki tırnak işaretleri yerine kullanılır.

Başlıkların ve Özel İsimlerin Kullanımı:

 • Dergide kullanılan APA formatına göre makale başlığı, merkezde, kalın, sözcüklerin büyük harfle başlayacağı ve küçük harfle süreceği şekilde 14 puntoyla yazılır.
 • Makale içerisinde birinci düzey ara başlıklar, sola yaslı, kalın, sözcüklerin büyük harfle başlayacağı ve küçük harfle süreceği şekilde 12 puntoyla yazılır. İkinci düzey ara başlıklar, girintili, kalın, başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlayacağı, diğer kelimelerinse küçük harfle başlayıp biteceği şekilde 12 puntoyla yazılır. Üçüncü düzey ara başlıklar, girintili, kalın, italik, başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlayacağı, diğer kelimelerinse küçük harfle başlayıp biteceği şekilde 12 puntoyla yazılır. Dördüncü düzey ara başlıklar, girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlayacağı, diğer kelimelerinse küçük harfle başlayıp biteceği şekilde 12 puntoyla yazılır.
 • Makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik olarak yazılmamalıdır. Örn: Weber’in “Meslek Olarak Siyaset” isimli makalesinde (…)
 • Makale içindeki kitap, dergi, film, video ve TV programı isimleri tırnak içine alınmamalı italik olarak yazılmalıdır: Örn: Bourdieu’nün Bilimin Toplumsal Kullanımları kitabında (…); Siyaset Meydanı programında (…); Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Bir Zamanlar Anadolu (2011) filminde (…)

Kaynakça’nın Düzenlenmesi:

 • Yazarın soyadından sonra virgül konur ve yazarın adının baş harfi yazılır. Ardından eserin tarihi parantez içinde verilir ve eserin adının tamamı yazılır. Sonrasında yayım bilgileri, önce yayınevinin bulunduğu yer, ardından yayınevinin ismi gelecek şekilde yazılır. Kitap isimleri, dergi isimleri, tez başlıkları, internet siteleri, film isimleri italikle yazılmalıdır.

Kitap: Bourdieu, P. (2013), State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, Cambridge: Polity Press.

Çok Yazarlı Kitap: Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. ve Ulusay, N. (2005), Çok Tuhaf Çok Tanıdık, İstanbul: Metis Yayınları.

Çeviri Kitap: Bourdieu, P. (2013), Bilimin Toplumsal Kullanımları, çev. Levent Ünsaldı, Ankara: Heretik Yayınları.

Derleme Kitap: Çeğin, G. ve Şirin, İ. (der.) (2014), Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, İstanbul: İletişim Yayınları.

Derleme Kitaptan Makale: Bozarslan, H. (2014), ‘Neden Silahlı Mücadele?: Türkiye Kürdistan’ında Şiddeti Anlamak’, Güney Çeğin ve İbrahim Şirin (der.), Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 149-163.

Dergiden Makale:  Emilbayer, M. (2014), ‘Charles Tilly ve Pierre Bourdieu’, Cogito, 76, 42-74.

Elektronik Kaynak: Kellner, D. (2005), Western Marxism, http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/westernmarxismfinal.pdf, Son Erişim Tarihi: 17 Ağustos 2014.

Elektronik Gazete Makaleleri: Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak), ‘Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek’, hurriyet.com.tr, Son Erişim Tarihi: 17 Ağustos 2014.

Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları: Bruni, F. (2003, 26 Aralık), ‘Pope pleads for end to terrorism and war’, New York Times, 21.

Metin içinde: (Bruni, 2003: 21)

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları: The United States and the Americas: One History in Two Halves (2003, 13 Aralık), Economist, 36.

Metin İçinde: (United States and the Americas, 2003)

Röportaj: Arroyo, Gloria Macapagal (2003), ‘A time for Prayer’, Michael Schuman ile söyleşi, Time, 28 Temmuz 2003.

Çok ciltli çalışmalar: Pflanze, O. (1963-1990), Bismarck and the Development of Germany (Cilt 1-3), Princeton, NJ: Princeton University Press.

Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı: Pflanze, O. (1990), ‘The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3’, Bismarck and the Development of Germany, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Öğütle, V. S. (2004), Sosyolojik Bir Fenomen Olarak Amerikan Sosyolojisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Konferans Tebliği: Sözeri, C. (2014), ‘Kıbrıs Meselesinin Rehineleri: Basının Gözüyle 1964 Sürgünleri’, 1964 Sürgünü ve İstanbul Rumları: Türkiye Toplumunun Tek Tipleştirilmesinde Son Dönemeç Konferansı‘nda sunulmuş tebliğ, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım.

Televizyon programı: Long, T. (Yazar) ve Moore, S. D. (Yönetmen) (2002), ‘Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf’ [Televizyon Dizisi], B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403, CNBC-e.

Metin İçinde: (Simpsonlar, 2002)

Film: Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı) (1941), Malta Şahini [Film], ABD: Warner.

Metin İçinde: (Malta Şahini, 1941)

Fotoğraf: Adams, Ansel (1927), Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf], Art Institute, Chicago.

Metin İçinde: (Adams, 1927)

Twitter: BarackObama* (2009, 15 Temmuz), ‘Launched American Graduation Initiative to help additional 5 mill. Americans graduate college by 2020: http://bit.ly/gcTX7’ [Twitter], http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366 adresinden alınmıştır.

Metin İçinde: (BarackObama, 2009)

* Twitter’da kullandığı isim aynen yazılacaktır.

Facebook: Barack, Obama (2009, 9 Ekim). ‘Humbled’ [Facebook], http://www.facebook.com/posted.php?id=6815841748&share_id=154954250775&comments=1#s154954250775 adresinden alınmıştır.

Metin İçinde: (Barack, 2009)

 • Kaynaklar yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
 • Eğer yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır.
 • Yazarın aynı yıl yayınlanmış eserleri kullanılmışsa, eserlere metin içinde verilen “a”, “b”, “c” harflerine göre sıralama yapılır.
Reklamlar